Head-870X80

สัมนาหัวข้อ "การกำหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต"

 

สัมนาหัวข้อ "การกำหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต"

         JSR GROUP (บริษัท จ.ศรีรุ่งเรือง อิมเป็กซ์ จำกัด และบริษัทศรีรุ่งเรือง แมชชีนแอนด์ทูลส์ จากัด) ร่วมกับ Mitutoyo (Thailand) Co.,Ltd. ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "การกำหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต” ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา

        JSR GROUP ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรของท่าน และทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ทุกท่านอีกในครั้งต่อๆ ไป

DSC 1077 DSC 1088 DSC 1154 DSC 1180 DSC 1192 DSC 1194
DSC 1247 DSC 1248 DSC 1253 DSC 1306    

 

Joomla SEO by AceSEF