เครื่องมืออุตสาหกรรม-ชุดเครื่องมือทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ