เครื่องมืออุตสาหกรรม-พลั่วและคราดทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ