เครื่องมืออุตสาหกรรม-อุปกรณ์การตัดทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ