เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด-เวอร์เนียอนาล็อค