เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด-Special Caliper