เครื่องมืออุตสาหกรรม-ลูกบ๊อกทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ