เครื่องมืออุตสาหกรรม-ลูกบ๊อกลมทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ