เครื่องมืออุตสาหกรรม-เบ็ดเตล็ดทองเหลืองป้องกันการก่อเกิดประกายไฟ