ก่อนการใช้งาน

 1. เช็ดผิวหน้าของก้านคาลิเปอร์ด้วยน้ำมัน (Order No. 207000) ปริมาณเล็กน้อย
 2. เลื่นตัวเลื่อน (Slider) ไปตลอดแนวของก้านคาลิปเปอร์ (Beam) เพื่อตรวจสอบว่าการเลื่อนเป็นปกติไม่ติดขัด
 3. ใส่ถ่านขนาด SR44 (Order No. 938882) โดยให้ขั่วบวกอยู่ด้านบน (Fig.1)
 4. ทำความสะอาดปากวัด แล้วเลื่อนตัวเลื่อนไปสุดตำแหน่งให้ปากวัดประกบกัน จากนั้นกดปุ่ม Origin เพื่อทำการตั้งศูนย์ (Fig.2)
 5. หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว เลื่อนปากวัดมาประกบกัน แล้วตรวจสอบดังต่อไปนี้
 • ปากวัดในที่มีสภาพดีเมื่อประกบกันแล้วจะต้องมองไม่เห็นแสงรอดผ่าน (Fig.3)
 • หากผิวหน้าของปากวัดสกปรก หรือเป็นรอย ปากวัดทั้งสองด้านจะไม่สามารถประกบชิดกัน ทำให้เกิดช่องว่างที่แสงรอดผ่านได้  (Fig.4)

ระหว่างการใช้งาน

 1. ใช้แรงกดที่คงที่ระหว่างทำการวัด และทำการวัดชิ้นงานโดยวางชิ้นงานใกล้กับโคนของปากวัด (Fig.5)
 2. ไม่ควรวัดชิ้นงานในขณะที่ปากวัดเอียง (Fig.6)

หากคาลิปเปอร์ชำรุดอันเนื่องมาจากการตก หรือกระแทก หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับ บริษัทฯ เพื่อทำการซ่อม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบสภาพของคาลิปเปอร์ ถ้าตรวจพบว่าชำรุดควรส่งซ่อม หรือทำการจัดหาใหม่เพื่อทดแทน จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือ หากใช้เครื่องมือวัดในที่มีการใช้น้ำมันตัด ควนเคลือบน้ำมันกันสนิมหลังทำความสะอาด
 2. เลื่อนปากวัดนอกออกประมาณ 0.2mm – 2 mm ปลดสกรูล็อกก่อนเก็บเครื่องมือ (Fig.7)
 3. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน
 4. เมื่อต้องมีการจัดเก็บเครื่องมือเป็นเวลานานควรถอดถ่านออก