แว่นขยายแบบมีสแกล-SCALE-LUPE

Scale Lupe แว่นขยายแบบมีสเกล PEAK