โฮลเทส (Holtest)

ดิจิตอลโฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสามขา) 

Digimatic Holtest (Three-point Bore Micrometers)

ก่อนการใช้งาน

 1. นำฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
 2. ตรวจสอบปลอกหมุน (thimble) ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่ติดขัดหรือสดุด โดยทำการหมุนปลอกหมุนตลอดช่วงใช้งาน รวมถึงก้านวัด (Anvil) ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวไม่ติดขัด หรือสดุด
 3. ทำการตั้งค่าเริ่มต้นโดยเทียบกับเกจมาตรฐานที่ผ่านการสอบเทียบ (ถ้าจำเป็น)
 4. หากทำการวัดค่าโดยใช้แค่ส่วนปลายของแกนวัด ควรทำการตั้งค่าโดยการใช้ปลายของแกนวัดในตำแหน่งเดียวกัน (Fig. 1)
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงหัววัด ค่าความถูกต้องอาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากกที่ถูกระบุไว้ได้
 6. เมื่อมีสัญญาณ    ขึ้นที่หน้าจอให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ SR44 (Order No. 938882)
 7. กำหนดค่าตั้งต้น (ค่าสอบเทียบของริงเกจที่ใช้ตั้งค่า (Setting Ring) ในกรณีที่ทำการวัดแบบสัมบูรณ์ (Absolute)
 8. เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซีลอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Fig.2)

ระหว่างการใช้งาน

 1. ในการใช้แรงวัด ค่อยๆปรับผิวสัมผัสจนชนกับชิ้นงานอย่างเบาๆ และค้างไว้ จากนั้น หมุนก้านตัดแรง 5-6 ครั้ง (ให้ก้านหมุนไป 2-3 รอบ) เพื่อให้แรงคงที่ (Fig.3)
 2. ระวังไม่ให้มีการกระแทกที่ผิวข้างของก้านวัด (Bearing surface)
 3. หากมีความผิดพลาด หรือการอ่านค่าที่ผิดปกติให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 4. ข้อสำคัญ : ห้ามหมุนแกนหมุนออกให้ห่างเกินระยะมากสุดของช่วงการวัด เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ดิจิตอลไมโครมิเตอร์บางรุ่นได้ หากรู้สึกถึงแรงต้าน ห้ามหมุนแกนเพิ่ม

หากเครื่องมือชำรุดอันเนื่องจากการการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือจากสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งานเครื่องมือ และให้ติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อทำการซ่อม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบความเสียหายของไมโครมิเตอร์ และหากพบให้ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือวัด
 2. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน
 3. เมื่อต้องจัดเก็บเครื่องมือวัดเป็นระยะเวลานาน ใช้น้ำมันไมโครมิเตอร์ (Order No. 207000) ทาที่ก้านวัด และหน้าสัมผัสเพื่อป้องกันสนิม และถอดแบตเตอรี่ออก