ก่อนการใช้งาน

 1. ติดตั้งปากวัด (Scriber) ให้ใกล้กับแกนเสาหลัก (Column) เท่าที่จะทำได้
 2. ทำความสะอาดผิวหน้าของแกนเสาหลัก (Reference surface) ผิวด้านใต้ฐานอ้างอิง ผิวหน้าของตัวยึดปากวัด และผิวหน้าของปากวัด
 3. ทำความสะอาดผิวหน้าของโต๊ะระดับบริเวณที่จะใช้งาน
 4. เลื่อนตัวเลื่อน (Slider) ตลอดช่วงการใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าตัวเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้ดี ไม่ติดขัด
 5. เลื่อนตัวเลื่อนให้ผิวหน้าของปากวัดสัมผัสกับผิวหน้าของโต๊ะระดับ แล้วปรับสเกลหลักเพื่อตั้งศูนย์ (Photo 1)

*ในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวัดให้ใช้มือจับที่ตัวเลื่อน (Slider) และฐาน (Base) ของไฮเกจ (Photo 2)

ระหว่างการใช้งาน

 1. อ่านสเกลในแนวตรงตั้งฉากเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการเหลื่อม (Parallax Error) ในการอ่านค่า (Fig.1)

A: ระยะห่างรหว่างตาทั้ง 2 ข้าง ÷ 2

B: ระยะห่างระหว่างตา และขีดสเกล

H: ระยะห่างระหว่างสเกลเวอร์เนียร์ และสเกลหลัก

f: ระยะห่างระหว่างขีดสเกลบนสเกลหลัก

2. ใช้แรงกดคงที่ตลอดเวลาที่ทำการวัด

หากไฮเกจชำรุดอันเนื่องจากการตก หรือกระแทกอย่างแรง หรือสาเหตุอื่นๆ ห้ามใช้งาน และให้ติดต่อกลับ บริษัทฯ เพื่อทำการซ่อมแซม

หลังการใช้งาน

 1. ตรวจสอบสภาพของไฮเกจ ถ้าตรวจพบว่าชำรุดควรส่งซ่อม หรือจัดหาใหม่เพื่อทดแทน จากนั้นทำความสะอาดเครื่องมือ หากใช้เครื่องมือวัดในบริเวณที่มีการใช้น้ำมันตัด ควรเคลือบน้ำมันกันสนิมหลังทำความสะอาด
 2. หากไม่ใช้งานไฮเกจเป็นเวลานาน ควรปลดล็อคปากวัด และปรับให้อยู่สูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปากวัดบาด
 3. ระวังไม่ให้ปากวัดยื่นเกินออกมาจากขอบของโต๊ะ (Photo 3)
 4. เมื่อต้องมีการจัดเก็บเครื่องมือเป็นเวลานาน ควรคลุมเครื่องมือด้วยถุงครอบ
 5. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีความร้อน และความชื้นสูง รวมถึงฝุ่น และละอองน้ำมัน