เครื่องมืออุตสาหกรรม เคร่ืองมือกัดแต่งโลหะ HSS – High speed steel Straight Shank Long Drills