เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด-เครื่องมือสำหรับเทียบระยะมาตรฐาน