เครื่องมืออุตสาหกรรม – เครื่องมือวัดละเอียด – Coordinate Measuring Machines – Microcord โดย Mitutoyo