เครื่องมืออุตสาหกรรม – Form Measurement – Formtracer (Suface Texture Measuring Instruments) โดย Mitutoyo