เรื่อง

Holtest – โฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสองขา/สามขา)

Digimatic Holtest – ดิจิตอลโฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสามขา)