เรื่อง

Bore Gages – บอร์เกจ

Holtest – โฮลเทส (ไมโครมิเตอร์วัดรูแบบสองขา/สามขา)