เรื่อง

No.015 – Classes of Unified Threads 2A & 2B – คลาสของเกลียวยูนิไฟน์ 2A & 2B

No.010 The meaning of UNC and UNF thread specifications – ควาหมายของสัญลักษณ์ UNC และ UNF

No.008 How to use Yamawa’s cutting speed recommendations for taps – การคำนวนความเร็วรอบของต๊าป เมื่อรู้ค่าแนะนำความเร็วตัด

No.004 Solve tap breakage problems by using Roll Taps | แก้ไขปัญหาการแตกหักโดยใช้โรลต๊าป

No.003 How to adjust the hole size for Spiral Fluted Taps | วิธีปรับขนาดรูก่อนต๊าป สำหรับต๊าปร่องเลื้อย

No.002 Main causes of a bad surface finish on PT pipe threads | สาเหตุหลักของผิวเกลียวที่ไม่สวยบนเกลียวท่อ PT